Семинар: Административнопроизводствени правила /процедури/ по ЗУТ за издаване на административни актове по Устройство на територията


Дата на провеждане:
06.11.2014, 9.30-13.00 ч.
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
адв. Елена Златинова, 1997-2009 - съдия във Върховен административен съд
Цена:
170 лв. с ДДС

Семинар: Строителен контрол. Спиране на строежи с нарушения. Производство по премахване на незаконни строежи или части от тях, производство по чл. 156 и чл. 216 от ЗУТ. Нова възможност за узаконяване на незаконните строежи и нов режим на търпимост. Административен контрол върху устройството на територията.


Дата на провеждане:
13.11.2014, 9.30-13.00 ч.
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Беатриса Шалдупова - началник-отдел "Правно-нормативно обслужване" в ДНСК
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Политика за сигурност. Енергийна сигурност и критична инфраструктура. Основни понятия, нормативни рамки, стандарти и модели за сигурност. Обекти и инфраструктура в енергетиката.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Владимир Янков, директор на дирекция „Управление при кризисни ситуации“ на Министерството на икономиката и енергетиката
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Нормативната уредба на кадастъра след промените в ЗКИР


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Савин Ковачев
Цена:
170 лв. с ДДС

Курс: Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, ул. "Триадица" 5А, административна сграда "София Палас", конферентна зала 522
Лектор:
Йордан Байчев
Цена:
228 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Финансови инструменти за анализ, оценяване и контрол на инвестиционни проекти


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Соня Йочева – главен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката
Цена:
190 лв. с ДДС

Ново! Семинар: Режим на общите и подробните устройствени планове съгласно ЗУТ. Административни актове по ЗУТ през етапа на инвестиционното проектиране. Производство по съгласуване и одобряване. Правни способи за оспорване. Административен контрол върху устройството на територията.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектори:
Савин Ковачев - Съветник на Министъра на инвестиционното проектиране.
Беатриса Шалдупова - началник-отдел "Правно-нормативно обслужване" в ДНСК.
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Индивидуални административни актове по ЗУТ. Съдебен контрол и съдебна практика, касационно производство. Незаконно строителство, търпимост на строежите


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектори:
Беатриса Шалдупова – началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“ в ДНСК.
Aдв. Елена Златинова, 1997-2009 - съдия във Върховен административен съд.
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Практически и правни въпроси на кадастъра – 2014


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, CITY HOTEL 4* ул. Стара планина 6, конферентна зала, www.sofiacityhotel.com
Лектор:
адв. Елена Златинова, 1997-2009 - съдия във Върховен административен съд.
Цена:
170 лв. с ДДС

Практически семинар: Преобразуване, ликвидация, несъстоятелност


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектор:
Светлана Францова - Директор на Дирекция „Природни ресурси и концесии” в Министерството на икономиката и енергетиката.
Цена:
170 лв. с ДДС

Курс: Практики в ценообразуването на недвижими имоти и строителство. Площообразуване. Технически паспорт и енергийна ефективност. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Изисквания на банките към инвестиционните проекти.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма към UniCredit Group
Цена:
228 лв. с ДДС