Семинар: Строителен контрол. Спиране на строежи с нарушения. Производство по премахване на незаконни строежи или части от тях, производство по чл. 156 и чл. 216 от ЗУТ. Нова възможност за узаконяване на незаконните строежи и нов режим на търпимост


Дата на провеждане:
12.06.2015
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Беатриса Шалдупова - началник-отдел "Правно-нормативно обслужване" в ДНСК
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Управление на отпадъците в България. Специфични отпадъчни потоци


Дата на провеждане:
18.06.2015
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
г-жа Гюлер Алиева, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;
г-н Антон Пейчев, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци“, Дирекция „УООП“, МОСВ;
г-н Александър Иванов, младши експерт в отдел „Управление на битови и строителни отпадъци”, Дирекция „УООП“, МОСВ;
г-жа Галя Костова - началник отдел "Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ; 
г-жа Румяна Ценкова- главен експерт в отдел "Управление на производствени и опасни отпадъци", Дирекция „УООП“, МОСВ. 
Цена:
190 лв. с ДДС

Курс: Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС.


Дата на провеждане:
26.06.2015
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Йордан Байчев
Цена:
228 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Политика по опазване на биологичното разнообразие в България. Изграждане и управление на Националната екологична мрежа. Управление и стопанисване на горите в защитените територии и зони от Натура 2000.


Дата на провеждане:
10.07.2015
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Дирекция „Национална служба за защита на природата” на МОСВ:
г-жа Росица Димова, началник на отдел „Натура 2000“,
г-жа Лора Димитрова-старши експерт в отдел „Натура 2000“,
г-жа Цветелина Иванова, държавен експерт в отдел „Защитени територии“,
г-жа Стела Тодорова - експерт в отдел „Защитени територии“,
г-жа Калина Стоянова-държавен експерт в отдел „Биоразнообразие”.
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Управление на водите. Наводненията – промяна на модела за превенция на риска от наводнения. Опазване на повърхностните води от замърсяване - изисквания за канализационните системи на населените места, промишлени предприятия и други обекти, формиращи отпадъчни води


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори от Дирекция „Управление на водите“, МОСВ:
г-жа Мария Арангелова, гл. експерт в отдел „Използване на водите“
г-жа Емилия Георгиева, гл.експерт в отдел „Опазване на повърхностните води“
Цена:
190 лв. с ДДС

Семинар: Административнопроизводствени правила /процедури/ по ЗУТ за издаване на административни актове по Устройство на територията


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
адв.Савин Ковачев
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии при реализиране на инфраструктурни обекти. Строителство в горските територии без промяна на предназначението им.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
инж. Огнян Йосифов – началник на отдел „Вещни права и държавна собственост“ в Изпълнителна агенция по горите.
инж. Мария Чамбова – главен експерт в отдел „Вещни права и държавна собственост“ на Изпълнителната агенция по горите.
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Политика за сигурност. Енергийна сигурност и критична инфраструктура. Основни понятия, нормативни ангажименти, стандарти, обекти и интелигентни решения.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектори:
Владимир Янков, директор на дирекция „Управление при кризисни ситуации“ на Министерството на енергетиката
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии. Прилагане на §6 от предходни и заключителни разпоредби на Закона за горите.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектори:
инж. Георги Котарев – началник на отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в Изпълнителна агенция по горите.
инж. Джемиле Молаахмед – главен експерт в отдел „Промяна на предназначението и промени в собствеността“ в Изпълнителна агенция по горите.
Цена:
170 лв. с ДДС

Ново! Семинар: Разпореждане със собствеността на поземлени имоти в горски територии. Управление на поземлени имоти в горски територии


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектори:
г-н Тодор Богомилов – началник-отдел в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция по горите.
г-жа Даниела Ангелова – главен юрисконсулт в отдел „Правно-административни дейности и човешки ресурси“ в Изпълнителна агенция по горите.
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Нормативната уредба на кадастъра след промените в ЗКИР


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Савин Ковачев
Цена:
170 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Финансови инструменти за анализ, оценяване и контрол на инвестиционни проекти


Дата на провеждане:
Очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център
Лектор:
Соня Йочева – главен експерт в Министерството на икономиката и енергетиката
Цена:
190 лв. с ДДС

Ново! Семинар: Режим на общите и подробните устройствени планове съгласно ЗУТ. Административни актове по ЗУТ през етапа на инвестиционното проектиране. Производство по съгласуване и одобряване. Правни способи за оспорване. Административен контрол върху устройството на територията.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектори:
Савин Ковачев - Съветник на Министъра на инвестиционното проектиране.
Беатриса Шалдупова - началник-отдел "Правно-нормативно обслужване" в ДНСК.
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Индивидуални административни актове по ЗУТ. Съдебен контрол и съдебна практика, касационно производство. Незаконно строителство, търпимост на строежите


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектори:
Беатриса Шалдупова – началник-отдел „Правно-нормативно обслужване“ в ДНСК.
Aдв. Елена Златинова, 1997-2009 - съдия във Върховен административен съд.
Цена:
190 лв. с ДДС

НОВО! Семинар: Практически и правни въпроси на кадастъра – 2014


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, CITY HOTEL 4* ул. Стара планина 6, конферентна зала, www.sofiacityhotel.com
Лектор:
адв. Елена Златинова, 1997-2009 - съдия във Върховен административен съд.
Цена:
170 лв. с ДДС

Практически семинар: Преобразуване, ликвидация, несъстоятелност


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектор:
Светлана Францова - Директор на Дирекция „Природни ресурси и концесии” в Министерството на икономиката и енергетиката.
Цена:
170 лв. с ДДС

Курс: Практики в ценообразуването на недвижими имоти и строителство. Площообразуване. Технически паспорт и енергийна ефективност. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Изисквания на банките към инвестиционните проекти.


Дата на провеждане:
очаквайте!
Място на провеждане:
София, хотел „Шипка”, бул. ”Ген. Тотлебен” 34 А
Лектор:
Борислава Ценева, управител на фирма към UniCredit Group
Цена:
228 лв. с ДДС